Försäkringsvillkor

Om försäkringen

Försäkringen gäller för produkt som anges i försäkringsbeviset och till förmån för köparen (försäkringstagaren) under försäkringsperiod som framgår av försäkringsbeviset. Avhänder sig ursprunglig köpare produkten, kan försäkringen, efter anmälan om ägarbyte till SOLID eller BUTIKEN, fortsättningsvis gälla för ny ägare. Om du är bosatt i Sverige kan försäkringen förlängas med ett år i taget. Vid premiebetalning efter begynnelsedagen gäller försäkringen dagen efter inkommen premie. Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen.

Försäkringens omfattning

Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, för skada genom plötslig och oförutsedd händelse på i försäkringsbeviset angiven produkt. Med skada menas även förlust. Detta förutsätter att du varit aktsam om objektet, annars finns risk att ersättning sätts ned eller helt uteblir. Var särskilt observant på hur du förvarar objektet i samband med bad, omklädning och rent allmänt då du lämnar ifrån dig objektet. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och kan medföra minskad ersättning.

Försäkringen ersätter dock inte:

  • Skada orsakad av slitage.
  • Skador på armbandet av annat material än guld och silver.
  • Ersättning lämnas dock på klockor med del eller halvintegrerad länk med ett försäkringsvärde överstigande 900 kr. OBS! Länken måste ingå i försäkringsvärdet för att ersättning skall kunna utgå. Gäller även om materialet är guld eller silver.
  • Skador som omfattas av produktgaranti eller för vilken ersättning kan utgå enligt konsumentköplagen eller annan försäkring.
  • Skada av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, såsom repor eller märken.
  • Skada då objektet varit överlämnad till annan för reparation, bearbetning, värdering, försäljning, belåning eller rengöring.
  • Skada som uppkommit genom att du själv eller annan icke fackman eller annan urmakare som inte tillhör försäkringsgivarna genom din försorg fått tillgång till klockan och öppnat den.
  • Fuktskador på vattentätt objekt om ej tryckprovning eller täthetsunderhåll gjorts.

Aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning.

Anmälan av skada

Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt, dock senast inom tolv månader från det att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan skall göras till din BUTIK eller till SOLID. Till skadeanmälan skall bifogas försäkringsbevis och vid förlust, även polisanmälan. Kommer ersatt objekt till rätta skall det utan dröjsmål lämnas till BUTIKEN eller SOLID.

Ersättning

Ersättning kan maximalt uppgå till försäkringsbeloppet. (För guldobjekt kan försäkringsvärdet justeras. För sådan justering kontaktas butiken) Ersättning lämnas med likvärdig produkt eller reparation. Om reparationskostnaden överstiger 90 % av ursprungligt pris anses produkten totalskadad. Totalskadad produkt ersätts av BUTIKEN med likvärdigt ur till ett belopp upptill försäkringsbeloppet. Kostnadsersättning utgår ej. Vid totalskada upphör försäkringen att gälla och ny försäkring måste tecknas på ersättningsprodukten. Självrisk betalas vid varje skadetillfälle. Du kan inte få större ersättning än försäkringsbeloppet. Om objektet har stigit i pris sedan inköpet eller om du vid skadereglering väljer ett dyrare objekt, får du själv betala skillnaden mellan det nya priset och försäkringsbeloppet. För de fall ersättningsbeloppet är lägre, anpassas försäkringen till det lägre priset. Ersättning lämnas inte för mellanskillnaden. Maximalt ersättningsbelopp vid totalskada är 50 000 kr.

Självrisker mm

För reparation utgår självrisk med 50 kr för produkt med värde upp till 500 kr. 100 kr för produkt med värde upp till 5 000 kr. 200 kr för produkt med värde upp till 10 000 kr. 500 kr för produkt med värde upp till 20 000 kr. 1 000 kr för produkt med värde upp till 50 000 kr. Vid förlust eller totalskada med 10 % av försäkringsbeloppet, dock lägst 50 kr.

Allmänna bestämmelser

Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått, reduceras eller utebli. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättning. Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till följd av myndighets agerande.

Vid dubbelförsäkring

Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.

Försäkringsavtalslagen (FAL)

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

Personuppgiftslagen (PUL)

SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLIDS åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLIDS ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder.

Överklagan

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är SOLID Försäkringar i samarbete med Watch Market AB.
SOLID Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg