Försäkring

Vi erbjuder en ettårig kostnadsfri försäkring på klockor upp till 70 000 kr. Den täcker eventuella skador som inte omfattas av garantin samt stöld och förlust.
Försäkringstagaren har möjlighet att förlänga försäkringen när förnyelseavin kommer hem i brevlådan efter ca 11 månader. Försäkringen gäller i samtliga Klockmasterbutiker i Sverige. Nedan följer fullständiga försäkringsvillkor. 


FULLSTÄNDIGA VILLKOR

1. Vem gäller försäkringen för

Solid Försäkringsaktiebolag (Solid) har ingått ett gruppförsäkringsavtal med Klockmaster om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av gruppförsäkringsavtalet och därmed erhåller denna försäkring:

a) Personen äger en vara som har köpts hos en Klockmasteransluten butik under gruppförsäkrings-avtalstiden;
b) Varans inköpspris är högst 70 000 kr; och
c) Ägaren till varan är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Försäkringen gäller till förmån för ägaren av varan (den försäkrade) som uppfyller förutsättningarna i punkt a c ovan. Försäkringen gäller endast för den försäkrade i dennes egenskap av privatperson. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid Försäkring. 

2. Omfattning

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada avses även stöld eller förlust.

2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte: 
– skada som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen, 
– skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, exempelvis repor och märken, 
– skada genom slitage eller vanvård, 
– skada på annat klockarmband än hel- eller halvintegrerad länk. Ersättning för skada på hel- eller halvintegrerad länk lämnas endast under förutsättning att länken har ett värde överstigande 900 kr och ingår i försäkringsvärdet, 
– skada som uppkommit genom eller har samband med att du själv eller någon som inte är auktoriserad urmakare har öppnat klockan, exempelvis för att byta batteri, 
– skada som inträffat då den försäkrade produkten varit överlämnat till annan för försäljning eller belåning.

3. Försäkringstid

Försäkringen gäller i 12 månader från det datum då det försäkrade objektet köptes hos Klockmaster. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid Försäkring kan erbjuda kunden förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till kunden i samband med försäkringens upphörande.

4. Ersättning

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till objektets återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparationskostnaden överstiger 90 % av försäkringsvärdet anses produkten totalskadad. Vid totalskada kan istället motsvarande objekt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt.

Om objekt stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid skadetillfället och ursprungligt försäkringsvärde.  Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. 

Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid Försäkring beller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli.  Solid Försäkring övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada. 

5. Självrisk

Vid reparationVid skada som kan åtgärdas genom reparation är självrisken per skadetillfälle:
– 100 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 500 kr. 
– 200 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 5 000 kr. 
– 400 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 10 000 kr. 
– 1000 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 20 000 kr. 
– 2 000 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 70 000 kr. 

Vid totalskada, stöld eller förlust
Vid totalskada, stöld eller förlust är självrisken 10 % av försäkringsvärdet, lägst 100 kr per skadetillfälle.

6. Aktsamhetskrav

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom.

Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller utebli. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och förvara denna så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

7. Skadeanmälan

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada lämnas till Solid Försäkring. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid Försäkring de handlingar Solid Försäkring vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid Försäkring fullmakt att inhämta uppgifter som Solid Försäkring kan tänkas behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas:
– polisanmälan vid stöld eller förlust 
– garantibevis/försäkringsbevis 
– andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. 

Skadeanmälan skickas till:
Solid Försäkringsaktiebolag 
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 0771-113 113
E-post: skada@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

8. Utbetalning

Ersättning från försäkringen betalas ut inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne. Om den försäkrade i samband med skadeanmälan lämnat oriktiga uppgifter, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan ersättningen sättas ned eller utebli.

9. Uppsägning av försäkring

Den försäkrade kan genom muntlig eller skriftlig anmälan avstå från försäkringen. Uppsägningen får då verkan dagen efter den dag då den mottogs av Solid Försäkring.

10. Överlåtelse

Den försäkrade får inte utan Solid Försäkrings samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen.

11. Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa tidigast när den försäkrade har fått lagstadgad information och villkor.

Om den försäkrade vill nyttja sin ångerrätt ska Solid Försäkring meddelas inom ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

12. Preskription

För att ha rätt till ersättning måste talan väckas inom tio (10) år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråket är anmält till Solid Försäkring inom den tid som anges i första meningen, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att Solid har förklarat att Solid tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt det nu sagda, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

13. Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Som force majeure händelse räknas ej lockout om Solid Försäkring självt vidtar sådan konfliktåtgärd. 

14. Dubbelförsäkring och återkravsrätt

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

15. Tillämplig lag

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller bland annat vad som stadgas i försäkringsavtalslagen (2005:104).

16. Solid försäkrings behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

För behandlingen av dina personuppgifter är Solid Försäkringsaktiebolag (516401- personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

16.1 Insamling av personuppgifter

I samband med att du blir kund eller visar intresse att bli kund hos Solid Försäkring blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer, uppgifter om anställning mm. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register. Solid Försäkring kan även komma att spela in telefonsamtal, spara epostkommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med Solid Försäkring.

16.2 Ändamål

Solid Försäkring behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt. Det är behandlingar som är nödvändiga utifrån nedanstående ändamål.
Förberedelse och administration av avtal
Det huvudsakliga ändamålet med Solid Försäkrings behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal med dig som kund samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Om du inte ingår avtal med Solid Försäkring sparas dina personuppgifter som längst i tre månader. Personuppgifterna kommer att lagras under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod, d.v.s. under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig, vilket följer lagstadgade preskriptionstider.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning och/eller myndighetsbeslut
I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att Solid Försäkring ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning och/eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning.  Exempel på sådan behandling är:
(i) behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
(ii) behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket.Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

Marknads- och kundanalyser
Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring och affärsutveckling i syfte att förbättra Solid Försäkrings produktutbud gentemot kunder men även för att motverka bedrägerier. Uppgifterna behandlas också för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, till exempel premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för försäkringsrådgivning. Personuppgifterna kan, om du inte har begärt direktreklamspärr (se avsnitt nedan), komma att användas till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning. 

16.3 Behandling av personuppgifter av annan än Solid Försäkring

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om sekretess och för ändamål som anges ovan, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis för skadereglering, riskbedömning, återförsäkring, diverse analyser m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen är Solid Försäkrings fullgörande av avtal eller på grund av Solid Försäkrings berättigade intresse. Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med gällande lagstiftning.

16.4 Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Solid Försäkring komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES (s.k. tredjeland) samt till utländska organisationer. I sådant fall vidtar Solid Försäkring rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

16.5 Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Solid Försäkring och därmed har rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) om Solid Försäkring behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Solid Försäkring som du själv har tillhandahållit till Solid Försäkring och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b-e ovan prövas av Solid Försäkring i det enskilda fallet. Vid begäran och/eller invändning enligt ovan, kontakta Dataskyddsombudet på Solid Försäkring på kontaktuppgifter enligt nedan.

16.6 Spärr mot direktmarknadsföring

Du kan vända dig till Solid Försäkring för att begära spärr mot direktmarknadsföring (s.k. direktreklamspärr). Detta innebär att dina personuppgifter inte kommer behandlas i marknadsföringssyfte och marknadsföring kommer inte heller att skickas till dig. Anmälan om spärr görs till Solid Försäkrings kundservice på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se  

16.7 Profilering och behandling baserat på berättigat intresse

Du har rätt att i vissa fall motsätta dig profilering och behandling av personuppgifter som grundar sig på Solid Försäkrings berättigade intresse. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis denna fysiska persons ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen m.m. Profilering används av Solid Försäkring för att exempelvis göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. Du har rätt att motsätta dig profilering i de fall som gäller profilering för marknadsföringsändamål.

16.8 Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta Solid Försäkring på följande sätt:
Dataskyddsombud Solid Försäkring
Telefon: 042-38 21 00
E-post: DPO@solidab.se
Adress: Solid Försäkring, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg

Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 
För mer information om hur Solid Försäkring behandlar personuppgifter, se Solid Försäkrings hemsida, www.solidab.se

17. Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.

Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd.
Kan du inte godta Solids beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande:
– Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174,  103 23 Stockholm 
– Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till:
– Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm 
– Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket.
– Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.

18. Försäkringsgivare

Solid Försäkringsaktiebolag Org.nr 516401-8482 
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundservice: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Webbplats: www.solidab.se

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Genom att stanna på sidan accepterar du vår policy gällande cookies.